תהליך רישוי עסק

(עסקים טעוני רישיון עפ"י צו רישוי עסקים)

הוספה וצמצום סוג העיסוק

שינויים
פתיחת עסק חדש  
סירוב לבקשה עקב אי התאמה
הגשת הבקשה לרישיון עסק  ברשות המקומית   
קבלת בבקשה ובחינה ע"י רשות רישוי

תוספת צמצום שטח

שינויים בתכנית פנימי / חיצוני

העברת הבקשה לאישור גופי אישור, נותני שירות וגופים מקצועיים
סירוב לבקשת רישיון       
אי קבלת תנאים מוקדמים
בחינת הזכאות לרישיון / היתר זמני
  מתן תנאים מוקדמים
אישור הוצאת היתר זמני
ביצוע תנאים מוקדמים
אישור לקבלת הרישיון