תהליך רישוי עסק

(עסקים טעוני רישיון עפ"י צו רישוי עסקים)

הוספה וצמצום סוג העיסוק

שינויים
פתיחת עסק חדש  

תוספת צמצום שטח

שינויים בתכנית פנימי / חיצוני

סירוב לבקשה עקב אי התאמה
הגשת הבקשה לרישיון עסק  ברשות המקומית   
קבלת בבקשה ובחינה ע"י רשות רישוי
העברת הבקשה לאישור גופי אישור, נותני שירות וגופים מקצועיים
סירוב לבקשת רישיון       
אי קבלת תנאים מוקדמים
בחינת הזכאות לרישיון / היתר זמני
  מתן תנאים מוקדמים
אישור הוצאת היתר זמני
ביצוע תנאים מוקדמים
אישור לקבלת הרישיון