לעסק מתחדש

אנחנו אחראים על הפעולות הבאות:

עדכון הרשות בדבר שינוי בבעלות העסק - במידה ויש שינוי שותפים בעסק (או במידה ואחד מבעלי העסק נפטר) נוציא הודעה מסודרת לרשות לרישוי עסקים.

לביצוע השינוי, יש להוריד את הטופס הבא -  בטופס הודעה על עזיבה/סגירת עסק

 

בדיקת שינוי הנדסי מול אגף הנדסה והגשת בקשה להיתר - במידה וקיימות תוספות בנייה שאינן מאושרות, יוגשו בקשות להיתר בהתאם.

 

בדיקת התוכנית אדריכלית שהוגשה – הוספה או הקטנת שטח העסק, שינויים פנימיים וחיצוניים (שינוי חצרים) מצריך הכנת תוכניות חדשות לצורך אישור הגורמים מחדש, כגון משרד הבריאות ואיכות סביבה.

 

חידוש אישורים של הגורמים על ידי בעלי מקצוע – לאחר אבחון קצר, במידה ויש צורך, יוזמנו בעלי מקצוע שונים לחידוש האישורים הנדרשים ובמקביל, במידה וקיימות  הערות ושינויים ינתנו הנחיות מה נדרש על מנת לקבל את האישורים.

 

אבחון, בקרה והדרכה – זהו תהליך המיועד למנוע כשלים בעסק על ידי אבחון ראשוני והבנת נקודות הכשל הקיימות בעסק, הכנת תוכנית ניהול סיכונים והמלצות לשינויים

כמו כן, הדרכת עובדים, מנהלים וביצוע מבדקים תקופתיים .

הגעתם לשלב בעסק שנדרש חידוש הרישיון

כל הכבוד על הדרך שעברתם!

חשוב לדעת שעסק ברישיון הינו לתקופה מוגבלת בהתאם להגדרות צו רישוי עסקים וחוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968.

 

כעסק קיים צריך להבין שכדי לקבל רישיון מחודש, יש לדאוג לכל האישורים של הגורמים השונים בדומה להוצאת הרישיון הראשון (בהקמת העסק): מחלקת הנדסה, משרד הבריאות, איכות הסביבה ועוד.

כל שינוי בעסק קיים מחייב הגשת בקשה חדשה לרישיון עסק

 

במהלך השנים בהם העסק נמצא ברישיון הוא עובר שינוים בפעילות:

שינוי מיקום

ציוד בעסק

הגדלת העסק

שינוי שותפים רשומים

וכדומה

באם לא יהיו כל האישורים בהתאם, יש סיכון לביטול הרישיון הקיים והרשות יכולה לדרוש הוצאת רישיון מחדש.